Program kursu

 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki – 15 godzin
 • Wybrane zagadnienia z psychologii – 15 godzin
 • Wybrane zagadnienia z metodyki – 40
 • Praktyka metodyczna – 10

Wymagania wstępne

Zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626), zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych mogą prowadzić osoby legitymujące się:

 • Wykształceniem średnim, którego będą nauczać lub
 • Tytułem mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać;
 • lub nie mający tytułu mistrza w zawodzie:
  • świadectwem ukończenia technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  • świadectwem ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  • świadectwem ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  • dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Certyfikacja CKP

Podstawowym dokumentem potwierdzjącym udział w szkoleniu jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

Certyfikat ukończenia kursu

Organizacja:

 • Tryb: weekendy lub/i popołudnia
 • Status: grupowe
 • Liczba godzin: 24 godzin stacjonarnie i 56 godzin ON-LINE
 • Grupa: 8 – 15 osób
 • Koszt: 550,00 zł

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały piśmiennicze (długopis, notatnik, teczka),
 • materiały szkoleniowe (skrypt),
 • przerwa kawowa (napoje ciepłe i zimne, ciastka),
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia (MEN).
 • dobra atmosfera i możliwość konsultacji on-line.

Korzyści

Fachowcy wykonujący swój zawód po uzyskaniu uprawnień instruktora praktycznej nauki zawodu będą mogli uczyć praktycznej nauki zwodu nie tylko we własnych warsztatach ale także w placówkach dydaktycznych.


Zgłoszenie na kurs

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o pobranie formularza z poniższego linka, wypełnienie i odesłanie na adres: szkolenia@ckp.lublin.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia będziemy informować państwa na bieżąco o procesie rekrutacji.

Pobierz formularz zgłoszeniowy