Program kursu

Program kursu został opisany w charakterystyczny, dla tego tematu, sposób – mianowicie poprzez cele.

Cele szczegółowe:

 • Zdobycie wiedzy na temat dostępnych programów pomocowych,
 • Poznanie metodyki przygotowywania projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi finansowej projektu,
 • Poznanie zasad monitoringu i sprawozdawczości projektu,
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi generatora wniosków.

Cele operacyjne:

Uczestnik szkolenia:

 • rozumie podstawowe pojęcia: Program Operacyjny, ogłoszenie konkursowe, projekt, wniosek, kwalifikowalność wydatków i działań,
 • orientuje się jakie są dostępne Programy Operacyjne, jak wygląda ich struktura i wie jak poszukiwać o nich informacji,
 • potrafi opracować wniosek projektu współfinansowanego w ramach funduszy strukturalnych, z wykorzystaniem technologii informatycznych,
 • zna podstawowe obszary problemowe zarządzania projektami,
 • rozumie sposób planowania, monitorowania i rozliczania projektów.

Program

 1. Ramy prawne wydatkowania środków pomocowych w nowym programowaniu perspektywy finansowej 2014-2020.
 2. Planowane programy operacyjnych w latach 2014-2020 – charakterystyka.
  • Wielkość i struktura dostępnej puli finansowej
  • Sposób podziału środków finansowych
 3. Podział interwencji na poziomie krajowym i regionalnym w latach 2014-2020 – wstępne założenia, obszar wsparcia, charakterystyka potencjalnych beneficjentów, wielkość dofinansowania, zarys wydatków kwalifikowanych.
  • Regionalne programy
  • Krajowe programy
 4. Warsztaty z zakresu pisanie projektów.
  • metodologia przygotowania projektu inwestycyjnego
  • analiza planowanych źródeł finansowania
  • budżet projektu, kwalifikowalność wydatków w projekcie
  • procedura oceny wniosku – karta oceny formalnej i merytorycznej projektu
  • najczęściej popełnianych błędy powodujące odrzucenie projektu na etapie oceny formalnej oraz otrzymanie małej ilości punktów na etapie oceny merytorycznej
 5. Przygotowanie dokumentacji projektowej.
  • praca warsztatowa nad przygotowaniem wybranych aspektów projektu na podstawie studium przypadku (case study): definiowanie pomysłu/idei projektu i formułowanie jego koncepcji, definiowanie celów i zadań projektu, definiowanie wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania projektu
  • konstrukcja budżetu i harmonogramu zadań projektu według wykresu Gantta
  • analiza systemu oceny i kryteriów wyboru projektów
  • zasady prawidłowego opracowania wniosku o dofinansowanie oraz biznes planu inwestycji

Wymagania wstępne

 • Wykształcenie min. średnie.
 • Zainteresowanie pozyskiwaniem funduszy pomocowych.

Certyfikacja CKP

Podstawowym dokumentem potwierdzającym udział w szkoleniu jest zaświadczenie ukończenia na druku MEN wydawane przez CKP.

Certyfikat ukończenia kursu

Organizacja:

 • Tryb: weekendowy (9.00 – 15.00)
 • Tryb: wieczorowy (16.00 – 20.00)
 • Status: grupowe
 • Liczba godzin: 24
 • Grupa: 6 – 10 osób
 • Koszt: 399 zł

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały piśmiennicze (długopis, notatnik, teczka),
 • materiały szkoleniowe (skrypt),
 • przerwa kawowa (napoje ciepłe i zimne, ciastka),
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia (MEN).
 • dobra atmosfera i możliwość konsultacji on-line przez miesiąc po zakończeniu kursu

Korzyści

Nabycie praktycznych umiejętności pozyskiwania funduszy pomocowych z Unii Europejskiej.


Zgłoszenie na kurs

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o pobranie formularza z poniższego linka, wypełnienie i odesłanie na adres: szkolenia@ckp.lublin.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia będziemy informować państwa na bieżąco o procesie rekrutacji.

Pobierz formularz zgłoszeniowy