PROJEKTY
realziowane przez CKP


Projekt „Pracuję u siebie”

wtorek 26 kwietnia, 2022

Pracuję u siebie – Zakładamy własną firmę

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza I turę naboru 60 uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty, na niżej podany adres (decyduje data stempla pocztowego):

  • w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II piętro, sekretariat, tel. 516-283-273, e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl
  • w Biurze Lokalnym w Zamościu, Pereca 2, pok. 5A, 22-400 Zamość (budynek Akademii Zamojskiej), tel. 693-300-099;

Uwaga! Uprzejmie prosimy, aby składając dokumenty rekrutacyjne osobiście zachowywać zasady reżimu sanitarnego, to jest: zakładanie maseczki, zachowanie dystansu oraz używanie płynu do dezynfekcji rąk.           

Formularze Rekrutacyjne wypełnione komputerowo należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty należy podpisać czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem kandydata.

Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy  liczba  złożonych  Formularzy  rekrutacyjnych  przekroczy   30%   miejsc  w ramach I naboru (powyżej 78 kandydatów).

Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

Obecnie realizowane projeky