RODO

Klauzula informacyjna

Zgod­nie z art. 13 ust. 1 roz­porządze­nia Eu­ro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/​679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fi­zycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go przepływu ta­kich da­nych oraz uchy­le­nia dy­rek­ty­wy 95/​46/​WE (ogólne roz­porządze­nie o ochro­nie da­nych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; da­lej : RODO, ni­niej­szym in­for­mu­je­my, że:

1) Ad­mi­ni­stra­to­rem Pani/​Pana da­nych oso­bo­wych jest Centrum Kształcenia Proeuropejskiego Policealne Studium ZAiH w Lublinie ul. Tomasza Zana 14, 20-601 Lublin, mail: info@ckp.lublin.pl

2) Pani/​Pana dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne będą w celu re­ali­za­cji zadań sta­tu­to­wych Centrum na pod­sta­wie Pan/​Pani zgo­dy.

3)  Prze­twa­rza­nie da­nych, obej­mu­je także pu­bli­kację wi­ze­run­ku.

4) Od­bior­ca­mi Pani/​Pana da­nych oso­bo­wych będą wyłącznie pod­mio­ty upraw­nio­ne do uzy­ska­nia da­nych oso­bo­wych na pod­sta­wie prze­pisów pra­wa. (np. in­sty­tu­cje, z których zo­stały po­zy­ska­ne środ­ki na re­ali­zację pro­jektów i oso­by pro­wadzące szko­le­nia, zajęcia itp. w ra­mach re­ali­za­cji pro­jektów)

5) Dane oso­bo­we będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres niezbędny do re­ali­za­cji celów określo­nych w pkt 2, a po tym cza­sie przez okres  wy­ma­ga­ny przez prze­pi­sy po­wszech­nie obo­wiązującego pra­wa.

6) Po­sia­da Pani/​Pan pra­wo dostępu do treści swo­ich da­nych, pra­wo ich po­pra­wia­nia, żąda­nia usu­nięcia.

7) Ma Pani/​Pan pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do or­ga­nu nad­zor­cze­go Pre­ze­sa Urzędu Ochro­ny Da­nych Oso­bo­wych .